Witamy w Kubusiowym Przedszkolu

Kubusiowe przedszkole

O NAS

Oferujemy:

 • -REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ,
 • -ZAJECIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PROWADZONE CODZIENNIE PRZEZ NAUCZYCIELA,
 • ZAJECIA GYMNASTYCZNE REALIZOWANE DYNAMICZNIE,
 • RYTMIKA,
 • GLOTTODYDAKTYKA,
 • TANIEC,
 • ZAJĘCIA KULINARNE,
 • ZAJĘCIA NA PODSTAWIE WŁASNYCH NOWATORSKICH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH,
 • KAŻDA GRUPA POSIADA ZAMKNIĘTĄ STRONĘ FACEBUKOWĄ GDZIE ZAMIESZCZANE SĄ : FILMIKI , ZDJĘCIA , OGŁOSZENIA ,INFORMACJE .
 •  

  I. Nasza misja:

   

  "Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać." Peter Rosegger

   

  Ideą działania naszej placówki jest koncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką która wspiera dziecko w pokonywaniu trudności i barier. Dbamy o dobre samopoczucie dziecka, wzmacniając jego poczucie wartości, ucząc szacunku do innych i uświadamianiu, że jest kimś wyjątkowym. Dostosowujemy metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka. Inspirujemy do samodzielnego działania, poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci. Propagujemy trwałe i uniwersalne wzorce postępowania. Otaczamy wsparciem rodziców i udzielamy rad w kwestii rozwiązywania problemów zaistniałych w procesie wychowawczo- dydaktycznym. Promujemy dbanie o zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie i uczymy odróżnianie dobra od zła.

  Dziecko w naszym przedszkolu:

 • otrzymuje pełny, harmonijny rozwój osobowości,
 • ma zapewniony proces opiekuńczo- dydaktyczny,
 • otrzymuje szacunek dla wszystkich swoich potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
 • rozwija swoje zainteresowania i zdolności,
 • otrzymuje pomoc w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
 • pełne przygotowanie umożliwiające osiągnięcie "gotowości szkolnej",
 • wychowane jest w tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb,
 • chronione jest przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania,
 • ma możliwość swobody wyrażania myśli i przekonań, jest w pełni akceptowane takim jakie jest,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju,
 • Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informacje o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • współpracują z nauczycielami,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają prace przedszkola,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką,
 • uzyskują wsparcie od nauczycieli,
 • uczestniczą w spotkaniach indywidualnych, grupowych z dyrektorem przedszkola lub nauczycielem dziecka w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo- dydaktyczne,
 • Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podnosząc kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność swojej pracy.
 • II. Wizja naszego przedszkola.

  Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Miejscem, w którym dzieci otoczone są miłością, troską i profesjonalną opieką. Panuje u Nas radosna zabawa i bezpieczne poznawanie świata. Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

  III. Kierunki realizacji koncepcji pracy.

 • promocja zdrowia i ekologia,
 • rozwijanie uzdolnień,
 • edukacja przez sztukę,
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków pracy.
 • IV. Model Absolwenta:

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia i obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywne, samodzielne,
 • twórcze i otwarte,
 • wrażliwe estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego "ja",
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjne, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
 • Przedszkole Niepubliczne Kubusiowe Przedszkole